Üld- ja teemaplaneeringud

Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi heakskiitmine

 

Luunja valla üldplaneeringu KSH programm kiideti Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt heaks.


Heakskiidetud Luunja valla üldplaneeringu KSH programmiga saab tutvuda siin
Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm


Teatame Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamisest.


KSH programmiga on võimalik tutvuda perioodil 08.06.2015 – 26.06.2015 Luunja Vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222; kontaktisik Tamur Tensing, tamur@luunja.ee, 741 7225) ning veebilehel http://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/uldplaneering ja http://adepte.ee/dokument/luunja-valla-uldplaneeringu-ksh/


Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada kirjalikult Luunja Vallavalitsuse aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222 või e-posti aadressil luunjavv@luunja.ee

kuni 26.06.2015.

KSH programmi avalik arutelu ja üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine toimub 29.06.2015 kell 18:00 Luunja vallamajas.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus (Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222) ning üldplaneeringu kehtestab Luunja Vallavolikogu. Üldplaneeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut (Riia mnt 14-7, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80013; parnuinstituut@gmail.com).  KSH koostajaks on OÜ Adepte Ekspert (Tuukri 54, Tallinn, 10120; info@adepte.ee).

Luunja valla üldplaneeringu muutmine on algatatud Vallavolikogu 28. augusti 2014 otsusega nr 39 “Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“. Luunja valla uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on Luunja valla territooriumil valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks.

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Mõju esinemise võimalust Natura 2000 võrgustiku aladele hinnatakse KSH koostamise käigus.
Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude stateegilise hindamise algatamine


Luunja vallavolikogu 28.VIII.2014 otsusega nr 39 algatati Luunja valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Uue üldplaneeringu peamisteks eesmärkideks on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks.

Üldplaneeringu lisaeesmärgiks on analüüsida üldiseid mõjutegureid, mis Luunja valla arengut mõjutavad ja teha vastavasisulised ettepanekud teistesse valla ja regiooni planeeringudokumentidesse.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 kohaselt korraldatakse üldplaneeringu koostamise käigus enne üldplaneeringu kehtestamist keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Luunja vallavolikogu ning korraldaja Luunja vallavalitsus.

Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Luunja vallavalitsuses ja Luunja valla veebilehel.Luunja valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused


Luunja Vallavolikogu 24. aprilli 2014.a istungil kinnitati Luunja üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemuna leiti, et üldplaneering on kehtinud kuus aastat ning selle aja jooksul on muutunud nii majanduslik olukord kui ootused elukeskkonna arengule. Aja jooksul on uuendatud valla arengukava ja teisi strateegilise dokumente. Tuginedes planeerimisalase olukorra kirjeldusele ja hinnangule võib järeldada, et üldplaneering vajab ajakohastamist ja vajadusel uut lähenemist vallaruumi kujundamiseks.

Luunja vallavolikogu 24.04.2014.a otsusega nr 26 on võimalik tutvuda siin ja Luunja vallamajas
Luunja valla üldplaneering


Luunja Vallavolikogu 26.juuni 2008.a. määrusega nr 8-1 on kehtestatud Luunja valla üldplaneering
"Luunja valla üldplaneeringu kehtestamine“ osaliselt kehtetuks tunnistamine
Luunja vallavolikogu 15.04.2010.a. otsus nr 14 „Üldplaneeringu ülevaatamine\"
Seletuskiri
Seletuskirja lisa 1

Luunja  valla  üldplaneeringu keskkonnamõju  strateegiline  hindamine

 

Üldplaneeringu kaardid


* ehitustingimused (pdf)
* keskkonnatingimused (pdf)
* liikluskorraldus (pdf)
* maakasutus (pdf)
* Tehnovõrgud - Valjakanne - Kavastu (pdf)
* Tehnovõrgud - Valjakanne - Lohkva (pdf)
* Tehnovõrgud - Valjakanne - Luunja (pdf)

 

 
 

 

 

Luunja valla üldplaneeringu teemaplaneering "Tartu linna idapoolse ringtee teemaplaneering"


Seletuskiri


Joonis 1
Joonis 2
Joonis 3
Joonis 4
Joonis 5
Joonis 6
Joonis 7
Joonis 8

Luunja valla üldplaneeringu teemaplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Väljavõte Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti joonisest
 
Luunja valla üldplaneeringu teemaplaneeringu “Tartu linna idapoolse ringtee teemaplaneering„ kehtestamine

 


 

Luunja valla üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud: 


Luunja alevikus Mõisapargi ja Niidu maaüksuste ning lähiala detailplaneering 

Luunja vallavolikogu 9.05.2013 otsus nr 37

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Põhijoonis 

Tehnovõrkudega liitumine 

Tehnovõrgud

Üldplaneeringu muutmise ettepanek (maakasutuse joonis)

Üldplaneeringu muutmise ettepanek (ehitustingimused)

SeletuskiriSirgu külas Laane maaüksuse detailplaneering

Luunja vallavolikogu 27.08.2015 otsus nr 24

Põhijoonis

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Maakasutus

Situatsiooniskeem

Seosed

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb