Toetused

 RAHASTAMISVÕIMALUSED VALLAEELARVEST

 

 

Omaalgatuslike projektide toetus

Eesmärgiks on elanike aktiivsuse tõstmine ning kultuuri- ja spordielu edendamine. Rahastatavad projektid peavad olema seotud Luunja vallaga, kaasama kohalikke elanikke või olema suunatud kohalikele elanikele, toetama külaliikumise hoogustumist, ühistegevust ning võimalusel tuginema valla ja külade arengukavade elluviimisele.

Projekte vaadatakse läbi kaks korda aastas. Projektide esitamise tähtaegadeks on 1.aprill ja 1.oktoober.

Konkursi läbiviimise kord on kinnitatud vallavolikogu 10.aprilli 2008 määrusega nr 5-4.

 

  

Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiad ning –stipendiumid

 

Spordi-ja kultuuripreemia määratakse väljapaistvate sportlike ja loominguliste saavutuste eest füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.

 

Preemiate alaliigid:

preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse eest;

preemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel;

preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest;

preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.

 

Taotlused esitatakse vallavalitsusele iga aasta 10. jaanuariks.

 

Kultuuri- ja spordistipendiumid määratakse spordi-ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste spordi või kultuuriprojektide teostamiseks või edendamiseks ning sportlastele valla esindamiseks erinevatel spordivõistlustel. 

Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras kaks korda aastas. Vallavalitsus kuulutab vastavad konkursid välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega valla infolehes Kodu Uudised, valla veebilehel ning ajalehes Postimees.

Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning –stipendiumite statuut on kinnitatud vallavolikogu 21.jaanuari 2010 määrusega nr 6.

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb