Veevarustus

 

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga (ÜVK) on varustatud valla kolm suuremat asulat.

 

Lohkvas on vee-ettevõtjaks Lohkvas, Veibris ja Rõõmu külas vee-ettevõtjaks AS Tartu Veevärk, Kavastus AS Giga.

Luunja alevikus on ÜVK kõige ulatuslikum. Vee-ettevõtjaks on siin alates 2010.a. sügisest AS Emajõe Veevärk.

 

ÜVK arendamine Luunja vallas

 

Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024

 

Lisa 1:

Luunja

Kabina

Kavastu

Pilka

 

Lisa 2

 

Lisa 3

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Emajõe alamprojekti I etapi raames on Luunja alevikus teostatud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, uute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, reoveepuhasti ning joogivee eelpuhastusjaama rajamine. Investeeringute eesmärgiks on pakkuda tarbijatele kvaliteetset teenust ja vähendada looduskeskkonna reostuskoormust.

Luunja alevikus teostatatud vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde maksumuseks kujunes pisut üle 13 miljonit krooni. Veemajandusprojekti elluviimiseks eraldas toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, kaasrahastajateks olid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Luunja vald. Peatöövõtjaks oli Nordecon Infra AS.

 

Luunja vald on huvitatud osalemisest ka järgmises EU Ühtekuuluvusfondi struktuuritoetusega kavandatavas ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni uuendamise projektis. Sellesse nn jätkuprojekti on kavas hõlmata Kabina küla (suvilapiirkonnad), Pilka küla tiheasustuse osa, Kavastu küla ja  Luunja aleviku nn Uue tänava pikendus.

 

 

  

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Luunja vallas

 

Lohkva külas, Rõõmu külas ja Veibri külas

 
Luunja alevikus ning Kakumtsa külas Ratsu- ja Kaariku teel
Konkurentsiameti otsusele nr 9.1-3/13-011 04.06.2013 alusel on kehtestatud AS Emajõe Veevärk poolt piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 1. augustist 2013 teenuste hinnad alljärgnevalt:
 1. vee eest: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga
 2. reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga;
 3. reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp: 2,116 €/m3 käibemaksuta; 2,539 €/m3 koos käibemaksuga.

 
Kavastu külas 
vee hind 0,74 eurot/m3 (hinnale lisandub käibemaks)
heitvee ärajuhtimise hind 0,54 eurot/m3 (hinnale lisandub käibemaks)
 

 

 

AS Emajõe Veevärk 

 

Seadused ja nõuded

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=918139

 

Veearvestitele esitatavad nõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1028889

 

Veeseadus
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=874375

 

Joogivee tootmiseks kasutatava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=237268

 

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=181849

 

Keskkonnajärelvalve seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=898524

  

Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=690606

 

Keskkonnatasude seadus
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=969301

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb