Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED

 

 

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu.

Planeeringuga moodustatakse seni hoonestamata ühiskondlike ehitiste maa kinnistule teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa krunt suurusega 16 029 m², millele on ette nähtud lasteaia rajamine. Lasteaia krundile antakse ehitusõigus kuni 3 hoone rajamiseks, ehitisealuse pindalaga kokku kuni 3000 m², kõrgusega kuni 12 m. Riigi tee äärde planeeritakse kergliiklustee. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 08.-21.10 k.a. Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi. Avalik arutelu toimub 30.10. k.a kell 1730 Luunja vallamajas.

 

 

Vallavalitsuse korraldus 2018 nr 337

 

LOHKVA KÜLAS PAJULA TEE 2 MAAÜKSUSE PÕHJAOSA DETAILPLANEERINGU EELNÕU:

Seletuskiri

Situatsioonisekeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Tehnovõrgud

 

LOHKVA KÜLAS PAJULA TEE 2 MAAÜKSUSE PÕHJAOSA DETAILPLANEERINGU JUURDE KUULUVAD LISAD:

 

Kooskõlastused:

Terviseamet

Maanteeamet

Päästeamet

Muinsuskaitseamet


Koostöö ja arvamused

Tartu Veevärk AS

Elektrilevi OÜ

Elaring AS

Telia Eesti AS

AS Tartu Keskkatlamaja
Gaasivõrgud AS


Laekunud arvamuste koond

 

Muud detailplaneeringu lisadokumendid

Mürahinnang

Täiendav mürahinnang

Muinsuskaitse eritingimused

Eritingimuste kooskõlastus

Planeeringu illustratsioon

 

Volikogu otsus 2017 nr 42

Volikogu otsus 2018 nr 44

Volikogu otsus 2018 nr 45

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 44 on muudetud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala piiri ja vastavalt sellele täpsustatud ka detailplaneeringu nimetust.

 

Otsus nr 44

_____________________________________________________________________________________

Luunja Vallavolikogu muutis Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärki.

Detailplaneeringu koostamise käigus on loobutud esialgsest plaanist rajada kinnistule metallitööstushoone ja selgunud on vajadus mitte nii kitsalt piiritleda detailplaneeringualal kavandatud tootmistegevust. Seoses sellega on Luunja Vallavolikogu 29.09.2016. a otsuse nr 73 punkti 1 muudetud ja sõnastatud järgmiselt: „Algatada Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi krundile ehitusõiguse seadmiseks olulise keskkonnamõjuta tööstus- ja laohoone rajamiseks“. 


Otsus nr 43

_____________________________________________________________________________________

Luunja Vallavolikogu kehtestas Veibri külas Tani maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on 3803 m². Planeeringuga nähakse ette kinnistu kolmeks krundiks jagamine. Olemasolev hoonestus säilib. Moodustatakse 1 uus elamukrunt suurusega 1546 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Tani kinnistu sisse jääv kohalik Veibri tee on ette nähtud välja kruntida transpordimaaks. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

 

Otsus nr 46

Tani detailplaneering

_____________________________________________________________________________________

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb