Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED

 

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu Lillevälja tee 20 alal.

Üldplaneeringuga nähakse ette säilitada Lillevälja tee 20 maaüksusel senine maakasutus ja määratakse maa-ala juhtotstarbeks üldmaa. Üldplaneeringuga puudub vajadus üldmaa vähendamiseks või muul otstarbel kasutusele võtmiseks. Planeeringuga nähakse ette Lillevälja tee 20 maa-alale avalik puhke- ja roheala.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 30. oktoobrist kuni 26. novembrini k.a lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas (Puiestee 14 Luunja alevik), Lohkva raamatukogus (Kollu tee 7 Lohkva küla) ning Luunja valla veebilehel. Avalik arutelu toimub 3. jaanuaril 2018.a kell 18:00 Luunja vallamajas.


Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi. Kõik arvamuse esitajad peavad olema tuvastatavad ning lisanud arvamusele oma kontaktandmed, sh aadressi.


Vallavolikogu otsus 21.09.2017 nr 62

 

PLANEERINGU PÕHILAHENDUS:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Maakasutus

Ehitustingimused


Luunja valla üldplaneeringu KSH aruanne

Kooskõlastused:
Keskkonnaameti kooskõlastus

Planeeringu lisadega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses.

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavalitsus korraldab Lohkva külas Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu uue eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku väljapanku ja arutelu. Planeeringuga saab tutvuda 02 - 15.10.2017 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja Luunja valla veebilehel. Avalik arutelu toimub 24.10.2017. a kell 1700 Luunja vallamajas.

KO 283

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Eskiisjoonis

Illustratsioon

Illustratsioon

Illustratsioon

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavalitsus korraldab Põvvatu külas Teeäärse maaüksuse osaala  detailplaneeringu avaliku väljapaneku 9.-22. okt 2017.

Planeeringuga moodustatakse Teeäärse maaüksuse kirdeosasse 4900 m² suurune elamukrunt. Krundile antakse ehitusõigus üksikelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 300 m², kõrgusega kuni 8 m. Juurdepääs planeeritakse Vanamõisa teelt. Elamukrundi veevarustus lahendatakse puurkaevu baasil ja reoveekanalisatsioon omapuhastiga. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ning planeeringute infosüsteemis Evald: https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/82


Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Pilka külas Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette Aasavälja kinnistu põhjapoolsesse osasse üksikelamu ja abihoonete rajamine. Planeeringuala veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalelt. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ning planeeringute infosüsteemis Evald: https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/81

_____________________________________________________________________________________

Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Veibri külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette Kasesalu maaüksuse jagamine kuueks elamukrundiks. Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse ühisvõrkudest. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas  ja planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/83

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Kikaste külas Kukemäe (43203:001:0030) maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuga moodustatakse Kukemäe maaüksuse loodeosasse pereelamu maa krunt suurusega 8340 m², millele antakse ehitusõigus ühele üksikelamule ja kuni kahele abihoonele. Planeeringuala veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalelt. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ja planeeringute infosüsteemis Evald: 

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/79

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Muri külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu. Luunja ja Tartu valla territooriumitele planeeritakse päikeseenergia tootmispark võimsusega orienteeruvalt 50 MW, kogupindalaga ligikaudu 140 ha, millest Muri külas asuvale Padriku maaüksusele jääb u. 21 ha. Planeeringuga nähakse ette tootmismaa krundi moodustamine. Krundile planeeritakse püstitada päikesepaneelid. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ning planeeringute infosüsteemis Evald: 

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/80

_____________________________________________________________________________________

Luunja Vallavolikogu on algatanud Rõõmu külas Kulleri (43201:001:0524) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on umbes 3,1 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üksik- ja kaksikelamu maa kruntideks ja üldmaa krundiks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.


VO 48

VO 48 L

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Vare (43202:002:0005) maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on u 2 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala jagamiseks kuni neljaks üksikelamumaa krundiks ning neile ehitusõiguse seadmist. Täiendavate uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.


VO 49
VO 49 L

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Remmelga (end Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu.

Planeeringuga nähakse ette Remmelga maaüksusele ühe elamukrundi moodustamine suurusega 6653 m². Krundile antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeering teeb üldplaneeringu muutmise ettepaneku arvata planeeringuala välja üldplaneeringuga määratud väärtusliku põllumajandusmaa alt ja määrata elamumaaks ja liiklusmaaks. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/61

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette Rasmuse maaüksusele nelja elamukrundi moodustamine suurustega ligikaudu 5000 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeering teeb üldplaneeringu muutmise ettepaneku arvata planeeringuala välja üldplaneeringuga määratud väärtusliku põllumajandusmaa alt ja määrata elamumaa reservalaks. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/74

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 31 266 m². Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust ehitusõiguse määramiseks lasteaia rajamiseks. Planeeringu koosseisus on vajalik müra hinnang ja muinsuskaitse eritingimused. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringu

d/85

____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud  Veibri külas Tilia (43201:003:0224) maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu.  

Planeeringuala suurus on u. 12 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üksikelamu maa kruntideks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/84

____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringualale nähakse ette 23 üksikelamu maa krunti suurustega u. 1500-3000 m² ja puhkeotstarbeline üldmaa krunt suurusega 3369 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse Veibri tee ümberehitamine kuni linna piirini. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/76

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb