Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED


Luunja Vallavalitsus korraldab  Pilka külas Aasavälja maaüksuse ja lähiala  detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.07.-06.08.2017.

Planeeringuga nähakse ette Aasavälja kinnistu põhjapoolsesse osasse ette üksikelamu ja abihoonete rajamine. Hoonete veevarustus on planeeringus lahendatud puur- või salvkaevust, reoveekäitlus on lahendatud omapuhastiga. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ning planeeringute infosüsteemis Evald:

http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/81


Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 31 266 m². Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust ehitusõiguse määramiseks lasteaia rajamiseks. Planeeringu koosseisus on vajalik müra hinnang ja muinsuskaitse eritingimused. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringu

d/85

___________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud  Veibri külas Tilia (43201:003:0224) maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu.  

Planeeringuala suurus on u. 12 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üksikelamu maa kruntideks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/84

________________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringualale nähakse ette 23 üksikelamu maa krunti suurustega u. 1500-3000 m² ja puhkeotstarbeline üldmaa krunt suurusega 3369 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse Veibri tee ümberehitamine kuni linna piirini. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/76

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavalitsus korraldab Muri külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.07.-06.08.2017.

Luunja ja Tartu valla territooriumitele planeeritakse päikeseenergia tootmispark võimsusega orienteeruvalt 50 MW, kogupindalaga ligikaudu 140 ha. Planeeringuala suurus Luunja valla territooriumil on u. 21 ha. Planeeringuga nähakse ette Muri külas asuvast Padriku maaüksusest tootmisotstarbelise krundi moodustamine. Krundile planeeritakse püstitada päikesepaneelid. Detailplaneeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ning planeeringute infosüsteemis Evald:

http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/80

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

_____________________________________________________________________________________

Luunja Vallavalitsus korraldab Veibri külas asuva Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.07.- 06.08.2017. Planeeringuala suurus on 13051 m².

Detailplaneeringuga nähakse ette Kasesalu maaüksuse jagamine kuueks elamukrundiks. Olemasoleva hoonestuse juurde moodustatakse elamukrunt suurusega 3876 m². Uute ehituskruntide suuruseks on 1338-1692 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksik- või paariselamu ja abihoone rajamiseks. Uutele ehituskruntidele on planeeritud uus juurdepääsutee umbteena algusega Kesakanni teelt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.  Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ning planeeringute infosüsteemis Evald:

http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/83

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

_____________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Põvvatu külas Teeäärse maaüksuse osaala detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 18. juuliks k.a. DP eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuga moodustatakse üksikelamu maa krunt suurusega 4900 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.


Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Seosed

Põhijoonis ja tehnovõrgud

Maakasustus ja kitsendused

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavalitsus korraldab Kikaste külas asuva Kukemäe (43203:001:0030) maaüksuse osaala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 26.06.-09.07.2017. Planeeringuala suurus on u 0,9 ha. Planeeringu koostamise käigus on planeeringuala vähendatud. Planeeringuga moodustatakse Kukemäe maaüksuse loodeosasse pereelamu maa krunt suurusega 8340 m², millele antakse ehitusõigus ühele üksikelamule ja kuni kahele abihoonele. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ning planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/79

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on lõpetanud Luunja alevlikus Talli maaüksuse ja lähiala üldplaneeringule vastava detailplaneeringu koostamise ning algatanud samale maa-alale üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise, kinnitanud lähteseisukohad ja otsustanud jätta algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 10,3 ha.  Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maaüksusele korter- rida- ja ühepereelamute rajamiseks. Vajalik on teostada liiklusanalüüs. Planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald: https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/78


_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 7075 m². Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeritava maa-ala kaheks krundiks jagamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamutele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald: https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/77


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb