Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED

 


Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Kellukese maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,2 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks raamatukogu ja kogukondade tegevuskeskuse rajamiseks. Planeeringu koosseisus on vajalik müra hinnang. 


Volikogu otsus

Lähteseisukohad


____________________________________________________________________________________


Luunja vallavolikogu suunas avalikule väljapanekule Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu.
 

Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lohkva külas Lõõtspilli tee 1, 2, 2a, 3, 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja 18 kinnistuid. Planeeringuga määratakse krundijaotus ja antakse ehitusõigus Tarmeko tootmisasutuse laiendamiseks, lahendutakse liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustatus, määratakse haljastuse põhimõtted ning seatakse keskkonnatingimusi tagavad nõuded. KSH käigus tuvastati olulise negatiivse mõju ilmnemisvõimalikkus planeeringulahenduse elluviimisel, kuid leiti ka reaalsed ja rakendatavad leevendusmeetmed selle mõju leevendamiseks ja planeeringu elluviimise võimalikkus eskiislahenduse kohaselt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks Lõõtspilli tee 1, 2, 2a, 3, 4 ja Lõõtspilli tee maakasutuse juhtfunktsiooni osas sotsiaalmaast ja põllumajandusmaast (reserveeritud ärimaa) tootmismaaks.

Detailplaneeringu eskiisi ja KSH aruande eelnõuga saab tutvuda avalikul väljapanekul, mis toimub 21.05 – 19.06 k.a. Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja Luunja valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik.

Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 06.08 k.a. a kell 18:00 Luunja vallamajas.


Volikogu 26.04.2018 otsus nr 27

Volikogu 26.04.2018 otsus nr 27 


Planeeringu eskiis:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Tehnovõrgud


KSH

_____________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule ja arutelule Luunja alevikus Talli maaüksuse (43202:004:0083) detailplaneeringu eskiislahenduse.

Planeeringu eskiislahendusega kavandatakse 10,3 ha suurusele Talli maaüksusele elukohti kokku 206-le perele: 32 üksikelamu maa krunti, 3 ridaelamu maa krunti ja 3 korterelamu maa krunti. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda avalikul väljapanekul, mis toimub 1. veebruarist kuni 2. märtsini k.a. Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik.

Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 2. aprillil 2018. a kell 18:00 Luunja vallamajas.


Planeeringu algatamise otsus

Planeeringu lähteseisukohad

Eskiisi avalikustamisele suunamine

 

Planeeringu eskiis:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Eskiisjoonis

Planeeringuala mõjuala funktsionaalsed ja ehituslikud seosed


Planeeringu 3D illustratsioon


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb