Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED

 

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 24. augustiks k.a posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

Planeeringu lahenduse kohaselt nähakse Pajula tee 2 maaüksuse põhjapoolsele osale ette umbes 1,6 ha suurune teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa krunt, millele antakse ehitusõigus lasteaia hoone rajamiseks ja määratakse hoone peamised ehituslikud ja kujunduslikud tingimused. Planeeringuga antakse põhimõtteline liikluskorralduse, parkimise, haljastuse ja tehnovõrkude lahendus, mis täpsustuvad projekteerimisel ning seatakse keskkonnatingimusi tagavad nõuded. Lisaks nähakse Rõõmu-Viira tee äärde ette eraldi krunt valgustatud kergliiklustee rajamiseks.

 

Detailplaneeringu eelnõu:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Asendiplaan

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Tehnovõrkude lahendus

 

Lisad:

Luunja Vallavolikogu otsus 15.juuni 2017 nr 42

Mürahinnang

Muinsuskaitse eritingimused

_____________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus korraldab Sirgu külas paikneva Vahemetsa maaüksusele laekunud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise taotlusega seonduvalt detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu tutvustamiseks avaliku eelarutelu 13. augustil k.a kell 1700 Luunja vallamajas. Luunja vallavalitsus ootab detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta kirjalikke ettepanekuid hiljemalt 11. augustiks k.a. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.


Vahemetsa DP lähteseisukohad -  EELNÕU

Eskiisjoonis

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavalitsus korraldab Veibri külas Tani maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 30.07.-12.08.2018.

Planeeritav ala suurusega 3803 m². Planeeringuga nähakse ette kinnistu kolmeks krundiks jagamine. Moodustatakse 1 uus elamukrunt suurusega 1546 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Tani kinnistu sisse jääv kohalik Veibri tee on ette nähtud välja kruntida transpordimaaks. Planeeringuga saab tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ja Lohkva raamatukogus ning valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

Vallavalitsuse korraldus nr 216

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Illustratsioon

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Kellukese maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,2 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks raamatukogu ja kogukondade tegevuskeskuse rajamiseks. Planeeringu koosseisus on vajalik müra hinnang. 


Volikogu otsus

Lähteseisukohad


_____________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule ja arutelule Luunja alevikus Talli maaüksuse (43202:004:0083) detailplaneeringu eskiislahenduse.

Planeeringu eskiislahendusega kavandatakse 10,3 ha suurusele Talli maaüksusele elukohti kokku 206-le perele: 32 üksikelamu maa krunti, 3 ridaelamu maa krunti ja 3 korterelamu maa krunti. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda avalikul väljapanekul, mis toimub 1. veebruarist kuni 2. märtsini k.a. Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik.

Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 2. aprillil 2018. a kell 18:00 Luunja vallamajas.


Planeeringu algatamise otsus

Planeeringu lähteseisukohad

Eskiisi avalikustamisele suunamine

 

Planeeringu eskiis:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Eskiisjoonis

Planeeringuala mõjuala funktsionaalsed ja ehituslikud seosed


Planeeringu 3D illustratsioon


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb