Koostamisel olev ÜP

LUUNJA VALLA VEIBRI KÜLAS ASUVATE ANDRESE JA LILLEVÄLJA TEE 20 MAAÜKSUSE ALA ÜLDPLANEERING LILLEVÄLJA TEE 20 ALAL

Luunja Vallavolikogu 16. veebruar 2017. a määrus nr 8 

Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu LILLEVÄLJA TEE 20 ALA ESKIISLAHENDUSTE AVALIK VÄLJAPANEK JA ARUTELU

Luunja vald korraldab Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu LILLEVÄLJA TEE 20 ALA ESKIISLAHENDUSTE avaliku väljapaneku 29. maist kuni 11. juunini k.a lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ja Lohkva raamatukogus ning Luunja valla veebilehel.

 

Väljapanku tulemuste avalik arutelu toimub 27. juunil k.a kell 17.00 Luunja vallamajas.


Planeeringu eskiislahenduse etapis avalikustatakse kaks alternatiivset lahendust.

Planeeringu eskiislahenduse alternatiiv 1 määrab Lillevälja tee 20 maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks üldmaa. Planeeringu eskiislahenduse alternatiiv 2 määrab Lillevälja tee 20 maa-ala juhtotstarbeks 50 % üldmaa ja 50 % väikeelamute maa.

Mõlema alternatiivi puhul on juhtotstarvet toetava otstarbena lubatud üksnes piirkonda teenindavate teede ja tehnorajatiste maa-ala otstarve. Kõrvalotstarbe vajaduse ja osakaalu määrab kohalik omavalitsus kaalutlusotsusega.

Lisaks määratakse üldplaneeringu eskiisiga tiheasustusega alad, üldised ehitustingimused ja avaliku puhkeala asukoht.

Lillevälja tee 20 maa-ala üldplaneeringu eskiislahenduste avalikustamise eesmärk on tagasiside saamine planeeringust huvitatud isikute ja laiema üldsuse poolt. Pärast eskiislahenduste avalikku väljapanekut ja arutelu analüüsib vald laekunud arvamusi ning otsustab planeeringu põhilahenduse väljatöötamise suunad ja põhimõtted, kaaludes läbi mõlemad alternatiivid.


Planeeringu põhilahenduse etapis avalikustatakse üldplaneering uuesti.


Vallavalitsuse korraldus 10.05.2017 nr 164 

  

ESKIISLAHENDUS:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Maakasutus alternatiiv 1

Maakasutus alt. 2

Ehitustingimused

 

LISAD:

Luunja vallavolikogu otsus 18.03.2004 nr 3-1

Luunja valla üldplaneeringu KSH aruanne
Eskiislahenduse arutelu protokoll

______________________________________________________________________________________

KOOSTAMISEL OLEV LUUNJA VALLA ÜLDPLANEERING


Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi heakskiitmine

 

Luunja valla üldplaneeringu KSH programm kiideti Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt heaks.


Heakskiidetud Luunja valla üldplaneeringu KSH programmiga saab tutvuda siin
Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm


Teatame Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamisest.


KSH programmiga on võimalik tutvuda perioodil 08.06.2015 – 26.06.2015 Luunja Vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222; kontaktisik Tamur Tensing, tamur@luunja.ee, 741 7225) ning veebilehel http://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/uldplaneering ja http://adepte.ee/dokument/luunja-valla-uldplaneeringu-ksh/


Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada kirjalikult Luunja Vallavalitsuse aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222 või e-posti aadressil luunjavv@luunja.ee

kuni 26.06.2015.

KSH programmi avalik arutelu ja üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine toimub 29.06.2015 kell 18:00 Luunja vallamajas.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus (Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222) ning üldplaneeringu kehtestab Luunja Vallavolikogu. Üldplaneeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut (Riia mnt 14-7, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80013; parnuinstituut@gmail.com).  KSH koostajaks on OÜ Adepte Ekspert (Tuukri 54, Tallinn, 10120; info@adepte.ee).

Luunja valla üldplaneeringu muutmine on algatatud Vallavolikogu 28. augusti 2014 otsusega nr 39 “Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“. Luunja valla uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on Luunja valla territooriumil valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks.

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Mõju esinemise võimalust Natura 2000 võrgustiku aladele hinnatakse KSH koostamise käigus.
Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude stateegilise hindamise algatamine


Luunja vallavolikogu 28.VIII.2014 otsusega nr 39 algatati Luunja valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Uue üldplaneeringu peamisteks eesmärkideks on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks.

Üldplaneeringu lisaeesmärgiks on analüüsida üldiseid mõjutegureid, mis Luunja valla arengut mõjutavad ja teha vastavasisulised ettepanekud teistesse valla ja regiooni planeeringudokumentidesse.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 kohaselt korraldatakse üldplaneeringu koostamise käigus enne üldplaneeringu kehtestamist keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Luunja vallavolikogu ning korraldaja Luunja vallavalitsus.

Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Luunja vallavalitsuses ja Luunja valla veebilehel.Luunja valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused


Luunja Vallavolikogu 24. aprilli 2014.a istungil kinnitati Luunja üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemuna leiti, et üldplaneering on kehtinud kuus aastat ning selle aja jooksul on muutunud nii majanduslik olukord kui ootused elukeskkonna arengule. Aja jooksul on uuendatud valla arengukava ja teisi strateegilise dokumente. Tuginedes planeerimisalase olukorra kirjeldusele ja hinnangule võib järeldada, et üldplaneering vajab ajakohastamist ja vajadusel uut lähenemist vallaruumi kujundamiseks.

Luunja vallavolikogu 24.04.2014.a otsusega nr 26 on võimalik tutvuda siin ja Luunja vallamajas

 Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb