Valla teated


 • Luunja aleviku ja Kabina küla lahkmejoone muutmine

    

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5, Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004 a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoone määramise alused ja kord“ § 6 lõike 1 ja 3, § 10 lõiked 1, 2 ja 5, 27.09.2016 avalduse taotleb Luunja vallavolikogu

  Luunja valla asustusjaotuse muutmist Luunja aleviku ja Kabina küla piiri kulgemise osas selliselt, et Kabina külas asuvate Koolmeistri põik 5, Koolmeistri põik 3, Koolmeistri põik 2, Koolmeistri põik 4, Kännu põik, Kännu põik 1, Kännu tee 1, Kännu tee 2, Kännu tee 4, Kännu tee 6, Käbi tänav, Käbi tänav L1, Käbi tn 1, Käbi tn 3, Käbi tn 5, Käbi tn 7, Käbi tn 9, Käbi tn 2, Käbi tn 4, Käbi tn 6, Käbi tn 8 ja Pärna kinnistute asustusüksuseks saab Luunja alevik vastavalt joonisele.

  Vastavalt „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoone määramise alused ja korra“ § 10 on  kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

  Eelnõu on avalikul väljapanekul 24.04.2017 – 15.05.2017.

   

  Täpsem info eelnõu ja protsessi kohta saab Maret Einla´lt,

 • Luunja valla maanõunik, tel 741 7323.

 • EELNÕU

 • KAART
 • Projekteerimistingimuste avalikustamine

 • Hajaasustuse programm


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb