uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
20.04.2018

Tähelepanu! Algab registreerumine lastelaagritesse ja õpilasmaleva rühmadesse. Maleva rühmadesse registreerimisel palume, et seda teeks noor ise.

 
Regamise lingid:
Lastelaagrisse registreerimise link: https://goo.gl/forms/meIAhEmiC8rqCTUr1

Töö- ja puhkelaagrisse kandideerimise link: https://goo.gl/forms/vju2ToqlraIPrnKt2

...

Õpilasmalevasse kandideerimise link: https://goo.gl/forms/jVScSwwb98j5xAN53

20.04.2018

17.04.2018


17.04.2018


11.04.2018

10.04.2018 • AVALIK SUULINE ENAMPAKKUMINE LUUNJA VALLA OMANDIS OLEVATE MAADE RENDILE ANDMISEKS

   

   

   

  Luunja Vallavalitsus korraldab 24. aprillil 2018. a. kell 10.00 vallamaja II korruse saalis (Puiestee tn 14, Luunja alevik) avaliku suulise enampakkumise Luunja valla omandis olevate maade rendile andmiseks.

   

  Rendile antakse alljärgnevad maaüksused:

   

  1.     kell 10.00 Kavastu küla, Hariduse, katastritunnus 43201:001:1671, rendile antava maa-ala suurus 3,3 ha. Rendi alghind aastas 125 eur/ha.

   

  2.     kell 10.15 Kikaste küla, Jõekalda, katastritunnus 43201:001:1672, rendile antava maa-ala suurus 2,3 ha. Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 105 eur/ha.

   

  3.     kell 10.30 Pilka küla, Pilka tee 2 , katastritunnus 43201:001:1666, pindala 0,8 ha. Rendi alghind aastas 150 eur/ha.

   

  4.     kell 10.45 Luunja alevik, Talli tn 1, katastritunnus 43201:001:1696, rendile antava maa-ala suurus 1,9 ha. Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 105 eur/ha.

   

  5.     kell 11.00 Luunja alevik, Talli tn 5, katastritunnus 43202:004:0035, rendile antava maa-ala suurus 5,0 ha. Kasutusotstarve rohumaa (tingimus tühistatud). Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 125 eur/ha.

   

  6.     kell 11.15. Kabina küla, Koolmeistri tn 5, katastritunnus 43201:001:1678, pindala 7 ha. Rendi alghind aastas: 150 eur/ha.

   

  7.     kell 11. 30 Põvvatu küla, Niglase, katastritunnus 43201:001:1677, rendile antava maa-ala suurus 4,8 ha. Rendi alghind aastas 150 eur/ha

   

  8.     kell 11.45 Lohkva küla, Välja, katastritunnus 43201:001:1663, pindala 1,2 ha.

  Rendi alghind aastas 150 eur/ha.

   

  9.     kell 12.00 Lohkva küla, Piiri, katastritunnus 43201:001:1662, pindala 1,6 ha.

  Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 105 eur/ha.

  Rendilepingu tähtaeg on 5 (viis) aastat. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud. Eeldame, et pakkuja on enne enampakkumisel osalemist tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaadanud. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal. Maaüksuste asendiplaanid ja rendilepingu tingimused on avaldatud Luunja Vallavalitsuse kodulehel enampakkumisteate juures. 


 • Korrastamise teostab rentnik oma kuludega.

 • Täpsustav info majandusnõunik Harri Lepp tel 5688 0441

 • Kavastu küla, Hariduse

    Pilka küla, Pilka tee 2 

   Luunja alevik, Talli tn 1 

          Luunja alevik, Talli tn 5  

          Kabina küla, Koolmeistri tn 5

          Põvvatu küla, Niglase

           Lohkva küla, Välja

           Lohkva küla, Piiri

           Rendileping


10.04.2018
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustusega maapiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2018, millele nad toetust taotlevad.
 
 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.a.
 
Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.

Taotlejale soovitame omaltpoolt enne taotlemist läbi lugeda programmi määruse seletuskiri (https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/03/Hajaasustuse-programm_SK.pdf)   milles on programmi määruse selgitused ja  sisu põhiline kokkuvõte.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada vallavalitsusele elektrooniliselt (luunjavv@luunja.ee)  või paberkandjal alates 9.04.2018.a  ja  esitamise viimane tähtpäev on 11.06.2018.a.Info :

Tamur Tensing

Ehitus- ja keskkonnanõunik

Tel. 50 26 497
05.04.2018


03.04.2018

02.04.2018


02.04.2018
Aprillikuu tegevused on eelkõige seotud laste ja noortega. 06. aprill
Film: Seltsimees laps


07. aprill
Jõeõdede sünnipäev

12. aprill
Toomas Ojasaare lauluklubi

22. aprill
Valla jüriööjooks

23.-26. aprill
Koolivaheaja programm

24. aprill
Tartumaa noortekeskuste vaheline LAN-party

27. aprill
Ernst Hiisi klaveripäev, astuvad üles Tartumaa noored pianistid

29. aprill
Laste lauluvõistlus Luunja Lõoke 2018

30. aprill
Volbripidu


23.03.2018

21.03.2018

15.03.2018
LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

 

MAJANDUSNÕUNIKU

 

Peamised tööülesanded:

 

          koordineerib ja korraldab majandusvaldkonna tööd vallas, sh vallavara ja valla taristute toimimine ja            arendamine

          valdkondlike investeerimisprojektide ettevalmistamine ja juhtimine

 • tegevusvaldkonnaga seotud arengudokumentide, õigusaktide eelnõude ja hankedokumentide ettevalmistamine 

Sobival kandidaadil on: 

 • majandusalane vm kõrgharidus
 • töökogemus seonduvates valdkondades kokku vähemalt 5 aastat
 • riigihangete läbiviimise kogemus
 • projektijuhtimise kogemus
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus 

Kasuks tuleb: töökogemus avalikus sektoris

 

Omalt poolt pakume: 

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi edaspidiseks
 • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg: mai 2018

 

Avaldus, CV ja kõrgharidust tõendavad dokumendid palume saata

hiljemalt 16. aprilliks 2018 e-posti teel luunjavv@luunja.ee  

 

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel 741 7100 või aare@luunja.ee


15.03.2018
LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB  TÖÖLE

 

LASTEKAITSESPETSIALISTI (asenduskoht)

 

Vastutusvaldkonnad: 

 • lastekaitsetöö

           sotsiaaltöö

Sobival kandidaadil on:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus
 • töökogemus sotsiaaltöös, eelistatult lastekaitse valdkonnas
 • orienteerumine oma töövaldkonna ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides
 • väga hea arvutikasutamise ning erialaste andmekogudega (STAR) töötamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • kõrgtasemel eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • vene keele valdamine suhtlustasandil

 

Kasuks tuleb: kohaliku omavalitsuse ametiasutuses lastekaitse spetsialistina töötamise kogemus.

 • B- kategooria juhiluba

 Omalt poolt pakume: 

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • head töökeskkonda kaasaegses vallakeskuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • enesetäiendamise võimalusi

 Tööle asumise aeg: hiljemalt 1.juuni 2018

 

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata

hiljemalt 16.04.2018  e-posti teel luunjavv@luunja.ee

 

Lisainfo: sotsiaalnõunik Kairit Pahk, tel 741 7101, kairit@luunja.ee


14.03.2018
13.03.2018

07.03.2018

01.03.2018

Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäev

 

Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on aastal 2018 projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09.

Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimuvad märtsikuus infopäevad TASi piirkonna omavalitsustes.

 


05. märtsil kell 16-18 toimub TASi infopäev Luunja vallamajas, mille raames soovime:

 • jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest,

 • tutvustada TASi arendustegevusi,

 • arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi,

 • nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

   

  Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde eestvedajad, vallavalitsuse ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.

   

  TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele. Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. TASi strateegia ja meetmetega saab tutvuda TASi kodulehel www.tas.ee.

   


 • Lisainfo: Heili Petkin, 53579985, heili@tas.ee.

   

    

 

 


01.03.2018

Reedel, 02. märtsil kell 11.00 toimub Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis kohtumise maaeluminister Tarmo Tammega.


Kohtumisele on eelkõige oodatud põllumajandustootjad, et arutada valdkonna probleeme.23.02.2018

19.02.2018


16.02.2018

13.02.2018

12.02.2018

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011