uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
19.06.2018

18.06.2018

Tänasest alustab vallavalitsuses tööd majandusnõunik Raido Kutsar (36), kes võitis avaliku konkursi.

 

Raido on lõpetanud Tartu Ülikooli geograafia erialal, kõrvalerialaks majandus. Ta on varasemalt töötanud omavalitsuses ligikaudu 12 a, peamiselt majandusnõunikuna, juhtinud projekte, korraldanud riigihankeid, tegelenud muuhulgas ka ehitusvaldkonna, arengukavade ja planeeringutega.


Valikul said otsustavaks piisav erialane kogemus omavalitsuses ning kokkupuuted seonduvate valdkondadega. Vähem oluline polnud ka kõrge motiveeritus ja positiivne taustainfo. Raidot iseloomustatakse kohusetundliku, tööka ja hea suhtlejana. Raido on abielus ja kahe lapse isa.

 

Tema vastutusalaks saab majandusvaldkonna koordineerimine, sh vallavara, tehnovõrgud ja –rajatised, teed ja tänavad, tänavavalgustus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, kaugküte, munitsipaaleluruumid, hanked jm.

 

Seni valla majandusnõuniku ülesandeid täitnud Harri Lepp pühendub edaspidi Luunja Varahalduse SA juhtimisele.


Jaksu ja edu Raidole uues ametis!
12.06.2018

Luunja roosiaed – mõnus puhke- ja kontserdikoht - saab uue kuue sammhaaval.

 

Mõne aja eest korraldas vallavalitsus arhitektuurivõistluse eskiisprojekti saamiseks, millega lisaks roosiaiale soovisime hõlmata ka aleviku keskosa (endise mõisasüdame ala), saamaks terviklikku lahendust. Eesmärgiks on kogu ala sidus lahendamine, kaasaegse ja funktsionaalselt toimiva alevikuruumi väljatöötamine, mis sobituks olemasoleva mõisapärandiga.

 

Arhitektuurivõistlusele laekunud ainsat tööd hinnates ja olukorda arutades leidis žürii (kuhu kuulusid ka Eesti Maastikuarhitektide Liidu ja Muinsuskaitseameti esindajad), et võistlus sellisel kujul oma laiemat eesmärki ei täitnud ning selle põhjal lepingut kogu ala projekteerimiseks sõlmida ei saa. Kuid roosiaia keskse osa – rosaariumi – uuendamist on kavas alustada koheselt.

 

Rosaarium on EV 100 raames kavandatav kingitus vallale.

Lohkva Külaseltsi poolt koostatud vastav projekt sai rahastuse EV100 meetme raames. Seetõttu oleme tellinud eraldi rosaariumi osa projekti, lähtudes arhitektuurikonkursil pakutud kontseptsioonist (autor Väli Maastikuarhitektid).


Ülejäänud ala osas on pakutud lahendust soovi korral võimalik aluseks võtta, seda edasi arendades järgnevate etappide raames.


 

Juuresolevalt lingilt saab näha rosaariumi asendiplaani

https://www.dropbox.com/sh/743x0weq6igaimw/AAChEtIUUc2X2uYGRj08oTmma?dl=0

 12.06.2018

11.06.2018

08.06.2018


Tartumaa Ühistranspordikeskus (ÜTK) otsustas kehtestada tasuta ühistranspordi maakondlikel bussiliinidel alates 1. juulist.


Täiendava info saadab ÜTK peagi, kui on vedajaga (GoBus) üksikasjad kokku leppinud.

Siis saame teavitada avalikkust selles osas, mida peaksid teadma reisijad (valideerimine jm).


Olukord maakondades on erinev. Enamik maakondi on otsustanud tasuta bussivedude kasuks, v.a. Lääne-Virumaal ning Harju-, Rapla- ja Pärnumaa.

Tasuta ühistranspordi rakendamine või mitte rakendamine oli iga maakonna valik.

Positiivne omavalitsuste jaoks on see, et õpilased hakkavad tasuta sõitma ja vald saab sealt vabanevat raha mujal kasutada.

 

Tasuta reisijatevedu hakkab kehtima 01.07.2018.a ja kehtib esialgu kuni 31.12.2018.a.

Kui ka järgnevatel aastatel eraldatakse riigieelarvest piletitulu asendamiseks raha, siis jääb tasuta transport kehtima. Hetkel on raha olemas 2018.a eelarves.  


Tasuta transport maakondlikel bussiliinidel kommertsliine ei mõjuta.

 

 

Ühistransporti meie maakonnas korraldab alates 01.01.2018 MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus, mis on loodud omavalitsuste poolt.  

ÜTK ülesandeks on liiniveo korraldamine maakonnasisesel sõitjateveol, vajadusel ka maakondi ühendaval kaugliiniveol, mida toetatakse riigi- või omavalitsuste eelarvetest.

Ülesannete hulgas on ühistranspordi arengu koordineerimine, liinivõrgu kujundamine, sõiduplaanide kinnitamine, vedajatele liinilubade väljastamine, info olemasolu peatustes, vedajatega lepingute sõlmimine ning avalike konkursside korraldamine vedajate valimiseks, samuti ettepanekute väljatöötamine avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifi või sõidupileti hinna kehtestamiseks, järelevalve korraldamine.06.06.2018


05.06.2018

30.05.2018
28.05.2018

Idaringtee kolmas ehitusjärk, mis ühendab Lammi ringristmiku ning Räpina mnt ringristmiku, on taas liiklusele avatud.


Lõik suleti aprilli lõpus, et lõpetada sügisel katkestatud töid. Uuele teelõigule pandi pealmine asfaldikiht, korrastati teepeenraid ning tehti markeerimistöid.

Lõpetamisel on veel heakorra- ja haljastustöid. Objekti lepingujärgne valmimistähtaeg on juuli 2018.


Tartu idapoolse ümbersõidu kolmas ehitusala on 1,5 km pikkune teelõik, mis ühendab Lammi tänava liiklusringi Räpina maanteega. Lisaks Ringtee tänava pikendamisele ehitati osaliselt ümber ka Mõisavahe ja Nõlvaku tänav ning Soojuse tee algus. Luunja valda suunduvale Soojuse teele rajati uus liiklussõlm ning ehitatud on kaks kergliikluse viadukti, mis võimaldavad jalakäijail ja rattureil ringteed ületada.

Tartu idapoolse ringtee kolmandat ehitusala ehitab AS TREF ja tööde kogumaksumus koos projekteerimisega on 7,4 miljonit eurot. Ehitusel teeb järelevalvet AS Taalri Varahaldus.


Töid finantseeritakse 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
25.05.2018

25.05.2018

24.05.201818.05.2018

16.05.2018

14.05.2018

14.05.2018


14.05.2018

11.05.201807.05.201802.05.2018
  

30.04.2018

30.04.2018
Kaitsevägi korraldab 2.–14. mail õppuse SIIL, millest võtab osa pea 15 000 inimest üle Eesti.

SIIL-i raames viib Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Kaitseliidu Tartu malevaga Tartu linnas ja maakonnas 4.– 6. mail läbi sisejulgeolekuõppuse.


 

4.– 6. mail tagavad Tartu kesklinnas avalikku korda PPA ja Kaitseliidu ühispatrullid ning õppuse raames toimuvad väiksemad õppelahingud, mis leiavad aset Tartu linnas Riia, Ravila, Lehola ja Ujula tänava ning avaturu piirkonnas. Sisejulgeolekuõppus toob endaga kaasa ajutisi liikluspiiranguid maanteedel.

 

PPA ja Kaitseliit paluvad seetõttu kõigil kaaskodanikel olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust. Teedel ja tänavatel võib liiklust reguleerida ka sõjaväepolitsei.

 

Õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette) ja sellega seoses panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või helistada telefonil 112.

 

Õppusel kasutatavad imitatsioonivahendid võivad tekitada müra, mistõttu PPA ja Kaitseliit paluvad vabandust tekitatud ebameeldivuste pärast.

 

4.- 5. mail kontrollitakse tavapärasest tihedamalt ka Lõuna-Eestis liikuvaid sõidukeid ja isikuid. Pisteline kontroll kulgeb ladusalt, kui inimestel on ette näidata nii isikutunnistus kui ka mootorsõiduki dokumendid.

 

Täname kaaskodanike kannatlikkuse eest! Oma mõistva suhtumisega aitate kaasa suurõppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisema elukeskkonna tagamisele.

 

Kui tekib küsimusi õppuse SIIL kohta, pöörduge julgelt lisainfo saamiseks:

tartu.siil@kaitseliit.ee või +372 5750 3118.

 


30.04.2018
30.04.2018

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011